Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem strony internetowej www.drive.pl („Strona Internetowa”), a w szczególności zawiera informacje o administratorze Twoich danych osobowych, zakresie, celu i okresie przetwarzania danych, przysługujących Ci prawach oraz o podmiotach, którym możemy udostępnić Twoje dane.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Strony Internetowej jest spółka Lizard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-162), przy ul. Wawrzyszewskiej nr 11 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894999, REGON 388178183, NIP 5272951479 („Administrator”). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: kontakt@drive.pl lub pisemnie na adres: Lizard S.A. ul. Wawrzyszewska nr 11 lok. 6, 01-162 Warszawa.

Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora może dotyczyć:
1) informacji, które podajesz, wypełniając którykolwiek z formularzy dostępnych na Stronie Internetowej. Obejmuje to dane i informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, jak również inne dane wymagane przez określone formularze,
2) w przypadku Twojego kontaktu z nami możemy prowadzić rejestr korespondencji,
3) szczegółów Twoich wizyt na Stronie Internetowej, w tym między innymi danych o twojej aktywności na Stronie Internetowej, informacji o przeglądarce lub urządzeniu końcowym, w tym jego lokalizację.

Cele, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Strony Internetowej, głównie przy wykorzystaniu właściwych formularzy dostępnych na Stronie Internetowej i w zakresie z nich wynikającym w następujących celach:

1) w celu realizacji Twojej prośby o kontakt lub w celu przedstawienia Ci naszej oferty:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako „RODO”),
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż Twoja zgoda nie zostanie odwołana;

2) w celu wykonania umowy, której jesteś stroną w związku z nabyciem produktu Administratora lub podjęciem współpracy z Administratorem lub w celu podjęcia działań, na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy z Administratorem:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

3) w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania wiadomości typu newsletter, co realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu,
c) przy czym takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną;

4) w celu badania Twojej satysfakcji oraz w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora, co realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu;

5) w celach archiwalnych (dowodowych), w tym w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
b) w takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu;

6) Twoje dane przetwarzamy również, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa np. w celach podatkowych, rachunkowości:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
b) w takim przypadku dane osobowe są przetwarzane przez Administratora tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Ponadto w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda lub uzasadniony interes Administratora, pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oraz do czasu ich przedawnienia.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Korzystanie ze Strony Internetowej oraz podawanie danych osobowych w odpowiednich formularzach dostępnych na Stronie Internetowej jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymania materiałów informacyjnych, a także niezbędne do umożliwienia Ci skorzystania z naszej oferty produktów i usług.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora:
1) prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
2) prawo żądania sprostowania danych,
3) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
6) prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego).
W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy masz także prawo do przenoszenia danych osobowych.
Ponadto w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, ale jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w czasie, gdy ją posiadaliśmy,
W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres e-mail: kontakt@drive.pl lub pisemnie na adres: ul. Wawrzyszewska nr 11 lok. 6, 01-162 Warszawa.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Strony Internetowej, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, z wyjątkiem sprawdzonych przez nas podmiotów stowarzyszonych, podwykonawców oraz partnerów, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu prawidłowej realizacji prośby o kontakt oraz zawarcia i realizacji umowy, a także dostawcom usług w celu zapewnienia obsługi i utrzymania Strony Internetowej.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko w niezbędnym zakresie, dozwolonym dla celów przetwarzania i zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. RODO. Każdy z odbiorców będzie ponosić odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych.

Odbiorcy danych z siedzibą poza terytorium EOG

W przypadku, gdy Administrator podejmie decyzję o przekazaniu danych osobowych naszym partnerom nieposiadającym siedziby na terytorium EOG, podejmiemy wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będziemy przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych, wynikający w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) stosowanie do zapisów art. 46 ust. 2 RODO.
Prawo dostępu tych podmiotów będzie ściśle ograniczone w taki sposób, że ich dostęp będzie możliwy jedynie w zakresie niezbędnym do celów nawiązania z Tobą kontaktu lub współpracy lub zawarcia i prawidłowej realizacji umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, w tym certyfikat SSL, system IT Strony Internetowej spełniający wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Strony Internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.
Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania ze Strony Internetowej, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.
Pliki cookie są instalowane na różny okres. Część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat, głównie po to by informacje o Twoich wyborach nie zostały utracone. Pliki cookie aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam określić nowego i powracającego użytkownika Strony Internetowej.
Jako użytkownik Strony Internetowej możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Stronie Internetowej poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Stronę Internetową. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Strony Internetowej, które wymagają instalacji plików cookie.

Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Strony Internetowej. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się na Stronie Internetowej.
Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.
Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Jesteśmy, by Ci pomóc

Masz pytania lub potrzebujesz naszej pomocy?

Zawsze możesz na nas liczyć – niezależnie czy dopiero szukasz nowego samochodu, czy kończy się okres Twojej umowy i chcesz wymienić auto na nowe.

Skontaktuj się z nami

Opinie kierowców

Co mówią użytkownicy abonamentu
all-inclusive Drive.pl?

Opinie Google
Wybierz Auto

Bardzo polecam! Jesteście jedyną firmą, która ma wszystkie koszty w cenie raty, bez dodatkowych opłat! Szybka realizacja, sprawna obsługa, bardzo profesjonalne podejście do klienta. Auto dostaliśmy na drugi dzień i takie jakie chcieliśmy, nawet kolor mamy taki, jaki chciała żona.

Opinia Klaudia
JAROSŁAW IWAN

Firma godna polecenia! Szybko, uczciwie, w przystępnych cenach! Wynajmujemy kilka samochodów do naszej firmy i jesteśmy zadowoleni. Przekonała nas opcja all-inclusive, gdzie wszystkie koszty są w cenie najmu. Duży profesjonalizm w podejściu pracowników firmy do obsługi Klienta, polecam!

Opinia Klaudia
MICHAŁ MISIEK

Firma rzetelna i dbająca o swoich klientów! Zawsze chciałam jeździć Fiatem 500 i odebrałam go na drugi dzień od podpisania umowy! Fajnie, że Pani z infolinii dokładnie wytłumaczyła mi zasady działania subskrypcji, a pracownik wydający samochód pokazał gdzie, co i jak. Polecam!

Opinia Klaudia
KLAUDIA ROSIEJEWSKA

Potrzebowałam samochodu tylko dla siebie - dzielenie jednego auta z mężem było kłopotliwe, bo pracujemy w oddalonych od siebie dzielnicach. Dzięki wynajmowi w Drive nie musieliśmy kupować drugiego samochodu, szybko załatwiliśmy sprawę, a ja jestem niezależna.

Opinia Klaudia
ELIZA KOŹMIERSKA