Regulamin

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej www.drive.pl "Strona Internetowa".
Wszelkie prawa do Strony Internetowej jak i do jej elementów oraz baz danych, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Lizard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-162), przy ul. Wawrzyszewskiej nr 11 lok. 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000894999, REGON 388178183, NIP 5272951479 ("DRIVE") lub jej spółek powiązanych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
"Kodeks Cywilny" – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
"Polityka Prywatności" – oznacza dokument pod nazwą "Polityka Prywatności" dostępny na Stronie Internetowej,
"Regulamin" – oznacza niniejszy "Regulamin Strony Internetowej",
"Użytkownik" – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony Internetowej,
"Zasoby Strony Internetowej" – oznaczają materiały udostępniane w ramach Strony Internetowej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności informacje, dane i opracowania dotyczące spółki DRIVE oraz inne materiały tematyczne związane z działalnością DRIVE.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, prowadzonej i administrowanej przez DRIVE, w ramach której zamieszczane są informacje o spółce DRIVE, oferowanych produktach i usługach oraz inne informacje o tematyce związanej z działalnością DRIVE.
Korzystanie ze Strony Internetowej oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

Cel i Zasoby Strony Internetowej

Strona Internetowa umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji na temat spółki DRIVE w zakresie między innymi oferowanych produktów i usług. Strona Internetowa gromadzi informacje prasowe na temat DRIVE. Użytkownicy znajdą również na Stronie Internetowej pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji i materiałów oraz możliwość kontaktu z DRIVE.
Zasoby Strony Internetowej mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które zostały wprowadzone na dany rynek i nie są dostępne w kraju Użytkownika. Zaleca się kontakt z DRIVE w sprawie uzyskania informacji o produktach, programach i usługach oferowanych w danym kraju.

Określenie zasad dostępu Użytkowników do Zasobów Strony Internetowej

Dostęp do Strony Internetowej nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika rejestracji w systemie Strony Internetowej.
Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga:
(a) urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką internetową,
(b) włączonej akceptacji plików Cookies i obsługi skryptów Java Script w używanej przeglądarce internetowej,
(c) włączonej obsługi okien wyskakujących (pop-up Windows).
DRIVE zapewnia Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do Zasobów Strony Internetowej na czas nieoznaczony w celu i zakresie niezbędnym do korzystania ze Strony Internetowej.

Zobowiązania Użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do informacji, danych i opracowań oraz wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Strony Internetowej, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

Treści Użytkownika i licencja na treści Użytkownika

Zamieszczając, przekazując, przesyłając lub w inny sposób dostarczając informacje lub materiały do DRIVE (np. poprzez zamieszczenie komentarza na blogu), Użytkownik ma świadomość, że informacje te mogą być widoczne dla innych Użytkowników. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać na Stronie Internetowej informacji poufnych DRIVE lub jakichkolwiek innych materiałów i informacji, które mogą zostać uznane za poufne.
Przesyłając do DRIVE informacje lub materiały, Użytkownik udziela DRIVE nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie i modyfikowanie, a także zezwala na tworzenie prac pochodnych lub inne swobodne wykorzystanie tych informacji oraz materiałów.
Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez DRIVE z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do DRIVE, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Jednakże DRIVE nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) DRIVE uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) DRIVE uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) DRIVE zostanie zobowiązany do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do DRIVE w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z Polityką Prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej. Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem DRIVE jakichkolwiek danych.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych w odniesieniu do wszelkich materiałów, tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Strony Internetowej oraz ich układu stanowią własność DRIVE lub jej spółek powiązanych lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
DRIVE udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej, odwoływalnej w każdym czasie licencji to wyświetlania Zasobów Strony Internetowej.
Użytkownik może drukować części Strony Internetowej lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Bez uprzedniej pisemnej zgody DRIVE Użytkownik nie może:
(a) wykorzystywać Strony Internetowej (w tym jej kopii lub części) lub oznaczeń zawartych w treści Strony Internetowej w celach komercyjnych,
(b) modyfikować Strony Internetowej (jej części) ani włączać jej do treści innych opracowań (m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób trzecich w serwisach społecznościowych).
Wykorzystanie materiałów i informacji (lub ich części) składających się na Zasoby Strony Internetowej, w tym ich publiczne udostępnianie, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na innych stronach internetowych oraz wykorzystywanie do tworzenia prac pochodnych, bez wcześniejszej zgody DRIVE jest zabronione.

Odpowiedzialność

Korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.
Wszystkie materiały, produkty, informacje, oprogramowanie i usługi znajdujące się na Stronie Internetowej są dostarczane na tzw. zasadzie „AS IS” i w zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie DRIVE nie składa w tym zakresie żadnych zapewnień ani gwarancji. DRIVE nie gwarantuje w jakimkolwiek zakresie, że dostęp do Strony Internetowej będzie nieprzerwany, bezpieczny ani bez błędów.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wyświetlanie lub pobieranie materiałów lub informacji dostępnych na Stronie Internetowej następuje na jego własne ryzyko i że DRIVE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z tego tytułu, w tym utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego Użytkownika.
W zakresie dozwolonym przez prawo polskie Użytkownik zobowiązuje się zrzec oraz nie dochodzić roszczeń wobec DRIVE wynikających z korzystania ze Strony Internetowej i jej zawartości.
W najszerszym dozwolonym przez prawo polskie zakresie wyłącza się odpowiedzialność DRIVE za jakiekolwiek szkody Użytkowników wynikłe z korzystania ze Strony Internetowej lub Zasobów Strony Internetowej, lub korzystania z jakiejkolwiek witryny lub zasobu, do których prowadzą łącza lub do których się odwołuje Strona Internetowa.

Zastrzeżenia prawne

Zasoby Strony Internetowej, w szczególności informacje o oferowanych produktach zawarte na stronach Strony Internetowej nie stanowią wiążącej oferty ani oferty elektronicznej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych.
Niektóre informacje podane na Stronie Internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. DRIVE nie ma obowiązku aktualizacji publikowanych informacji.
Strona Internetowe zawiera odsyłacze (linki hipertekstowe) i odniesienia do innych stron internetowych lub źródeł dotyczących produktów lub usług osób trzecich. DRIVE nie składa jakichkolwiek zapewnień, nie udziela gwarancji oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.

Uwagi, komentarze, reklamacje

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Strony Internetowej można kierować pod adresem e-mail kontakt@drive.pl lub pisemnie na adres: ul. Wawrzyszewska nr 11 lok. 6, 01-162 Warszawa.
Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony Internetowej.
Reklamacje dotyczące Strony Internetowej należy kierować:
(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@drive.pl,
(b) listownie na adres: Lizard S.A. ul. Wawrzyszewska nr 11 lok. 6, 01-162 Warszawa.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, DRIVE powiadomi w formie pisemnej lub w innej uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.

Postanowienia końcowe

Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
DRIVE zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez publikację nowej treści Regulaminu na Stronie Internetowej. Zmiany są skuteczne z chwilą publikacji nowej treści Regulaminu.
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie Użytkownikom, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
Niniejszy Regulamin oraz korzystanie ze Strony Internetowej przez Użytkowników podlegają przepisom prawa polskiego.
Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku nie dojścia do porozumienia podlegają rozstrzygnięciu sądu powszechnego.

Jesteśmy, by Ci pomóc

Masz pytania lub potrzebujesz naszej pomocy?

Zawsze możesz na nas liczyć – niezależnie czy dopiero szukasz nowego samochodu, czy kończy się okres Twojej umowy i chcesz wymienić auto na nowe.

Skontaktuj się z nami

Opinie kierowców

Co mówią użytkownicy abonamentu
all-inclusive Drive.pl?

Opinie Google
Wybierz Auto

Bardzo polecam! Jesteście jedyną firmą, która ma wszystkie koszty w cenie raty, bez dodatkowych opłat! Szybka realizacja, sprawna obsługa, bardzo profesjonalne podejście do klienta. Auto dostaliśmy na drugi dzień i takie jakie chcieliśmy, nawet kolor mamy taki, jaki chciała żona.

Opinia Klaudia
JAROSŁAW IWAN

Firma godna polecenia! Szybko, uczciwie, w przystępnych cenach! Wynajmujemy kilka samochodów do naszej firmy i jesteśmy zadowoleni. Przekonała nas opcja all-inclusive, gdzie wszystkie koszty są w cenie najmu. Duży profesjonalizm w podejściu pracowników firmy do obsługi Klienta, polecam!

Opinia Klaudia
MICHAŁ MISIEK

Firma rzetelna i dbająca o swoich klientów! Zawsze chciałam jeździć Fiatem 500 i odebrałam go na drugi dzień od podpisania umowy! Fajnie, że Pani z infolinii dokładnie wytłumaczyła mi zasady działania subskrypcji, a pracownik wydający samochód pokazał gdzie, co i jak. Polecam!

Opinia Klaudia
KLAUDIA ROSIEJEWSKA

Potrzebowałam samochodu tylko dla siebie - dzielenie jednego auta z mężem było kłopotliwe, bo pracujemy w oddalonych od siebie dzielnicach. Dzięki wynajmowi w Drive nie musieliśmy kupować drugiego samochodu, szybko załatwiliśmy sprawę, a ja jestem niezależna.

Opinia Klaudia
ELIZA KOŹMIERSKA